AGENTIA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor şi de efectuare a controlului de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în acest domeniu, precum şi a controlului de stat privind corespunderea produselor şi/sau a serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise sau declarate şi respectarea prevederilor actelor normative în domeniul metrologiei legale, a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ.

Agenţia are misiunea de implementare a politicii şi strategiilor în domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi de supraveghere a respectării actelor normative din domeniul respectiv în limitele competenţelor atribuite.

În vederea realizării misiunii sale, Agenţiei ii revin următoarele funcţii de bază:

1) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin efectuarea controlului, în numele statului, la toate etapele ciclului vital al produsului sau al prestării serviciului;

2) efectuarea controlului metrologic legal asupra normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale;

3) efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

4) desfăşurarea activităţilor privind protecţia intereselor economice ale consumatorilor;

5) desfăşurarea activităţilor de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori.

Agenţia are următoarele atribuţii:

1) implementează politica în domeniul protecţiei consumatorilor, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniu şi cu asociaţiile obşteşti de consumatori;

2) examinează şi înaintează propuneri la proiectele de acte legislative sau de alte acte normative în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei privind fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportarea, importul şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor, astfel încît acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor, să nu afecteze drepturile şi interesele lor legitime, precum si privind regulile de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

3) participă, în colaborare cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei, în limitele competenţelor ce îi revin, conform legii;

4) organizează activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor în ceea ce priveşte drepturile lor legitime, inclusiv prin:

a) elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informative şi educative pentru consumatori;

b) prezentarea pentru mass-media a informaţiilor din domeniul protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei;

c) acordarea consultaţiilor consumatorilor, inclusiv prin linia telefonică directă;

5) informează consumatorii asupra produselor şi serviciilor ce prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor, precum şi asupra practicilor comerciale incorecte care le pot afecta interesele economice;

6) colaborează cu asociaţiile obşteşti de consumatori în vederea informării consumatorilor asupra drepturilor lor legitime şi a modalităţii de apărare a acestora;

7) acordă persoanelor fizice şi juridice consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;

8) realizează protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor prin mijloacele prevăzute de legislaţie;

9) examinează reclamaţiile consumatorilor în vederea protejării drepturilor legitime ale acestora;

10) efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, reglementărilor tehnice şi altor acte normative ce stabilesc cerinţe obligatorii privind securitatea produselor şi a serviciilor, controlul corespunderii produselor şi serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise şi/sau declarate, cu excepţia controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare;

11) efectuează prelevări de probe la produsele plasate pe piaţă pentru analize şi încercări de laborator în laboratoare acreditate;

12) efectuează controlul metrologic legal, inclusiv supravegherea metrologică a respectării de către persoanele juridice şi/sau fizice a prevederilor actelor legislative şi altor acte normative în domeniul metrologiei legale referitor la:

a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi simbolurilor acestora;

b) respectarea obligaţiilor de către utilizatorii mijloacelor de măsurare legale;

c) respectarea obligaţiilor de către producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare la introducerea lor pe piaţă;

d) respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice şi fizice desemnate sau înregistrate conform cerinţelor prescrise;

e) corespunderea parametrilor mijloacelor de măsurare legale cu modelul aprobat;

f) respectarea cerinţelor privind produsele preambalate;

g) respectarea cerinţelor metrologice expuse în reglementările tehnice şi reglementările de metrologie legală;

h) asigurarea metrologică a proceselor şi serviciilor;

13) efectuează controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

14) prezintă periodic rapoarte şi sinteze Ministerului Economiei şi autorităţilor publice centrale interesate referitor la activitatea proprie în domeniul protecţiei consumatorilor şi referitor la rezultatele supravegherii pieţei;

15) generalizează rezultatele supravegherii pieţei şi efectuează analiza cauzelor nerespectării prevederilor actelor normative în domeniu;

16) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;

17) emite decizii de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora, conform Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, ce urmează a fi executate în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepţionării de către agentul economic;

18) emite decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte;

19) emite decizii de interzicere a practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost aplicate, dar acest lucru este iminent;

20) solicită informaţii privind măsurile întreprinse de către agenţii economici în vederea remedierii neajunsurilor depistate;

21) sesizează autoritatea de licenţiere şi/sau autorităţile administraţiei publice locale, în cazul constatării cazurilor de comercializare a produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase ori în cazul altor încălcări, în scopul suspendării sau retragerii licenţei, autorizaţiei de amplasare şi funcţionare ori a certificatului de clasificare;

22) sesizează organismele de evaluare a conformităţii, în baza constatărilor proprii, sesizărilor consumatorilor sau sesizărilor asociaţiilor obşteşti de consumatori, în ceea ce priveşte neconformitatea produselor şi serviciilor plasate pe piaţă, însoţite de certificate de conformitate;

23) asigură evidenţa actelor de control şi a păstrării provizorie a acestora în decursul a cel puţin 5 ani de la data întocmirii;

24) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin lege, în domeniul său de activitate.


FORMULAR DE REZERVARE

Imi dau consimtamantul sa fiu contactat(a) prin email utilizand informatiile pe care le-am furnizat in acest formular. Daca doriti sa nu mai primiti email-uri de la noi, puteti oricand sa va dezabonati utilizand link-ul din subsolul fiecarui email primit de la noi sau ne puteti scrie pe dataprotection@carpatiatour.ro. Prin consimtamant, sunteti de acord cu Politica de confidentialitate.